Nowy odcinek S7 Kraków – Myślenice. Problem z wyborem wariantu społecznego spornej drogi.

Zespół zadaniowy ds. opracowania przebiegu korytarza dla drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic obecnie analizuje wyznaczenie planowanej trasy w kilku wariantach. Ze względu na brak kompromisu pomiędzy gminami, przez które mogłaby przebiegać droga, dotychczas nie został wybrany ani ostateczny, ani preferowany przebieg tzw. wariantu społecznego.

 Miasto Kraków wyraża zrozumienie dla sprzeciwów wobec planowanej inwestycji, w szczególności wobec konieczności zajęcia mocno zagospodarowanych terenów pod realizację trasy szybkiego ruchu. Niemniej budowa brakującego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami jest kluczowa – w celu zapewnienia układu komunikacyjnego sprawnego do obsługi zarówno ruchu regionalnego, jak i międzynarodowego – podkreślają w krakowskim magistracie.

Do prac zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele miast i gmin: Wieliczka, Siepraw, Dobczyce, Świątniki Górne, Myślenice, Mogilany, Skawina, Liszki oraz przedstawiciele powiatów wielickiego i myślenickiego.

Jak dotąd odbyły się trzy posiedzenia stacjonarne zespołu, w tym dwa z udziałem przedstawicieli zaproszonych samorządów.

Na pierwszym posiedzeniu omówiono uwagi oraz stanowiska poszczególnych gmin dotyczące przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sześciu wariantów planowanej trasy.

Dyskusja skupiała się w szczególności na rozważaniach możliwości dokonania korekty wariantu szóstego przedstawionego przez GDDKiA w celu odsunięcia planowanej trasy S7 od centrum miasta i kopalni soli w Wieliczce. Wzięła również pod uwagę możliwość rozbudowy istniejącej drogi DK7, przy założeniu niższych parametrów technicznych od tych przyjętych przez GDDKiA w celu optymalnego wykorzystania istniejących rezerw terenowych.

W czasie dyskusji negatywne stanowiska związane z przebiegiem przez poszczególne gminy planowanej drogi, zaprezentowali przedstawiciele miast i gmin: Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Świątniki Górne oraz Mogilany.

Pomiędzy posiedzeniami zespołu zostały również zebrane w formie pisemnej stanowiska zaproszonych samorządów, dotyczące możliwości trasowania planowanej drogi S7 na terenach poszczególnych gmin.

Jedynie przedstawiciele miasta i gminy Myślenice wskazali tereny możliwe do przeznaczenia pod budowę planowanej trasy S7 na terenie gminy Myślenice, podkreślając również brak możliwości poprowadzenia planowanej drogi przez centrum oraz zachodnią, zabudowaną część miasta.

Pozostałe samorządy wyraziły sprzeciw wobec jakichkolwiek wariantów, przechodzących przez tereny poszczególnych gmin.

– Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 11 lipca, Kraków, z uwagi na konieczność realizacji inwestycji, jako próbę osiągnięcia kompromisu, przedstawił zarys zupełnie nowego, nierozważanego dotąd przez GDDKiA, wariantu planowanej trasy S7 – przyznają w magistracie.

Wariant miałby uwzględniać preferencje Krakowa i gminy Myślenice na południowym odcinku planowanej trasy, następnie w okolicy Głogoczowa skręcać na zachód, aby przechodząc dolinami rzeki Skawinka, włączyć się do autostrady A4 w rejonie węzła Kraków – Skawina. – Propozycja ta była jedynie wstępnym zarysem możliwego korytarza, który aktualnie jest korygowany ze względu na sprzeciw wobec przecinania terenów inwestycyjnych miasta i gminy Skawina – dodają w krakowskim urzędzie.

Z uwagi na okres urlopowy, zaplanowano dalszą pracę nad wypracowaniem tzw. wariantu społecznego poprzez wymianę materiałów i pomysłów drogą korespondencyjną oraz ustalono, że kolejne stacjonarne posiedzenie zespołu odbędzie się we wrześniu.

Planowany termin zakończenia prac nad tzw. wariantem społecznym wyznaczono do końca września tego roku.

– Mając na względzie istniejące uwarunkowania, już podczas fazy przygotowywania inwestycji należy dążyć do zminimalizowania negatywnego wpływu planowanej drogi poprzez dopasowanie jej przebiegu do lokalnych możliwości. Niezbędne jest w tym celu porozumienie się wszystkich samorządów, przez tereny których rozpatrywana trasa miałaby przechodzić i wypracowanie kompromisu w postaci korytarza drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków–Myślenice, akceptowanego przez każdą ze stron – informują w Urzędzie Miasta Krakowa. – Skutki braku osiągnięcia porozumienia mogą oznaczać niemożność wypracowania tzw. wariantu społecznego inwestycji, na którego przedstawienie oczekuje inwestor, czyli GDDKiA – dodają.

 

Obecnie na wschodzie Krakowa zlokalizowany jest już odcinek trasy S7, od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Nowa Huta. Trwają również intensywne prace związane z przygotowaniem do realizacji trasy S7 na odcinku od węzła Kraków Nowa Huta do węzła Widoma. Natomiast na północy miasta postępują prace związane z budową drogi ekspresowej S52.

 

Zródło: Gazeta Krakowska
(https://bit.ly/3IThhWE)

Pozostałe artykuły