Zebranie wiejskie

 

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ

5 września 2022 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 r.
5. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.
6. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2022 r.
7. Przedstawienie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.|
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys

(-)

Renata Gabryś

Pozostałe artykuły