Zebranie wiejskie

 

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ

8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) O GODZ. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 20223r.
5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2024r.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys

(-)

Renata Gabryś

 

Po zebraniu wiejskim Rada Kaplicy zaprasza na sprawozdanie z działalności kaplicy za rok 2023

Pozostałe artykuły