Zebranie wiejskie

 

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA ZWOŁUJE NA DZIEŃ

13 lutego 2023 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 r.
5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2023r.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys

(-)

Renata Gabryś

Pozostałe artykuły