Spotkanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2012-07-13   |   sołtys

 


Spotkanie  informacyjne
w sprawie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków

 Audemars Piguet Replica Watches

        Starosta Wielicki zaprasza na spotkanie informacyjne z mieszkańcami  w sprawie wykonywanej  na terenie gminy Wieliczka modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Ewidencja gruntów i budynków jest to syste¬matycznie aktualizowany zbiór informacji o grun¬tach, budynkach, lokalach i ich właścicielach. Dla obszaru powiatu wielickiego powstała na przeło¬mie lat 70-80-tych ubiegłego stulecia.
W 2010 roku została wykonana modernizacja dla 11 obrębów północnej części gminy Wieliczka .
W tym roku modernizacją zostaną objęte następujące obręby: Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza i Sygneczów.
Pomiary w terenie będą wykonywane od czerwca do grudnia 2012.
W wyniku modernizacji powstanie projekt operatu opisowo – kartograficznego , który zgodnie z art. 24 a ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 5 w pierwszym kwartale 2013r.
O dokładnym terminie wyłożenia mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogło¬szeń w starostwie i urzędzie gminy, prasie o zasię¬gu krajowym, na stronie internetowej powiatu wie¬lickiego ( www.wieliczka.pl) oraz prasie lokalnej.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Spotkanie odbędzie się dnia 25 lipca 2012r  o godz. 18.00 w budynku OSP w Chorągwicy.

www.apwatch.net