Nabory wniosków

2012-05-23   |   sołtys

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś”
działającej na terenie gminy Wieliczka.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
04 czerwca 2012 r. - 27 czerwca 2012 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” , ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy
złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz
wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.funduszemalopolska.p l , Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka
Wieś” www.wielickawies.pl.Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.funduszemalopolska.p l ,
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” www.wielickawies.pl oraz
do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka
Wieś” ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
16:00. Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi 120 000 zł. Wysokość dostępnych środków
na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi 150 000 zł.
Aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji musi uzyskać minimum 20
puntów. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze
Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków
udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 012/ 288 00
95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wielickawies.pl

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”
w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś”
działającej na terenie gminy Wieliczka.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
04 czerwca 2012 r.- 27 czerwca 2012 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” , ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy
złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz
wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka
Wieś” www.wielickawies.pl.Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:
Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaMałopolskiego w ww.fundusze.malopolska.p l,
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka Wieś” www.wielickawies.pl oraz
do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielicka
Wieś” ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
16:00. Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi
2 380 539 z ł . Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi
500 000 zł. Aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji musi uzyskać minimum
20 punktów. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w
Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego
wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod
numerem tel. 012/ 288 00 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
biuro@wielickawies.pl