Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu od 21 października

2020-10-27   |   Sołtys

W związku z wystąpieniem stanu epidemii i zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, w okresie od dnia 21 października 2020 r. do odwołania, wprowadza się stosownym zarządzeniem, ograniczenia w bezpośrednim wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce:
 
- W dalszym ciągu obowiązuje dotychczasowe ograniczenie w bezpośredniej obsłudze mieszkańców w Urzędzie.
 
- Bezpośrednia obsługa mieszkańców, możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w celu realizacji niezbędnych procedur, o których mowa w § 24 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.1758), m. in.:

  •  rejestracji stanu cywilnego;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • świadczenia usług komunalnych;
  • budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),
  • ochrony środowiska, w tym dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875), decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565), zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

 
Możliwa jest bezpośrednia obsługa mieszkańców w zakresie Kasy Urzędu w budynku „C” Urzędu zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego 32 z zachowaniem limitu osób przebywających w pomieszczeniu do 1 na każde stanowisko obsługi.
 
Wstrzymuje się działalność Dziennika Podawczego.
 
W okresie ograniczenia bezpośredniej obsługi mieszkańców funkcjonuje punkt przyjęcia dokumentów - skrzynka na dokumenty znajdująca się przed wejściem od strony Pomnika Odrodzenia Polski w budynku „B” Urzędu zlokalizowanym przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (Odwach).
 
 
Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce:
 
♦️ SEKRETARIAT tel. 12 26-34-100
 
♦️ DZIENNIK PODAWCZY tel. 12 26-34-110
 
 
♦️ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 
-Dowody osobiste tel. 12 26-34-117
 
-Ewidencja ludności tel. 12 26-34-116
 
 
♦️ WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ tel. 12 26-34-118
 
♦️ URZĄD STANU CYWILNEGO tel. 12 26-34-113
 
 
♦️ WYDZIAŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI tel. 12 26-34-300