Zebranie wiejskie

2019-05-06   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA
zwołuje na dzień
13 maja 2019 r (poniedziałek) o godz. 18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA

w remizie OSP
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r.
5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2019 r.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys
Renata Gabryś