Konsultacje społeczne zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka

2019-03-20   |   sołtys

W związku z Uchwałą nr V / 54 / 2019 w dniach od 18 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez:
1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów zmian statutów w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie internetowej Gminy;

2) przyjmowanie przez radnych, sołtysów, rady sołeckie i zarządy osiedli zgłaszanych osobiście lub pisemnie uwag, opinii i wniosków mieszkańców;

3) pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Miejskiej w Wieliczce lub pocztą elektroniczną na adres statut@wieliczka.eu.

Szczegółowe informacje oraz załączniki na stronie www.wieliczka.eu