Zebranie wiejskie

2018-04-22   |   sołtys

 

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA
zwołuje na dzień
7 maja 2018 r (poniedziałek) o godz. 18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA

w remizie OSP
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 r.
5. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018r.
6. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2018 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys
Renata Gabryś