Wyłożenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2017-09-13   |   sołtys

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar A, obszar B, obszar C i obszar DNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w związku z uchwałami RadyMiejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017r. Nr XXXIII/407/2017, Nr XXXIII/407/2017,Nr XXXIII/407/2017 i Nr XXXIII/407/2017 zawiadamiamo wyłożeniu do publicznego wglądu: best replica watches
1)Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WIELICZKA-OBSZAR A- dotyczącej części działki nr 779/7, położonej w obr. 2 m. Wieliczki
2)Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WIELICZKA-OBSZAR B-w zakresie zmiany zapisów tekstowych w §29,§31,§33 i §50 uchwały o planie
3)Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WIELICZKA-OBSZAR C- w zakresie zmiany zapisów tekstowych w§ 29 uchwały o planie
4)Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WIELICZKA-OBSZAR D– dotyczącej części działki nr 4/10 w Kokotowie

Projekty w/w zmian planów będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 września do
5 października 2017 r.w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Limanowskiego 32, pok.30,a ponadto zostaną udostępnione w tym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka na stronie internetowej Gminy Wieliczka: http://www.wieliczka.eu.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych projektach zmiany planów zostanie przeprowadzona w dniu 18 września 2017 r. początek o godz. 15.30 w Sali „Magistrat”,ul. Powstania Warszawskiego 1 (dyskusja dotyczy wszystkich wyłożonych projektów).
Informuje się, że w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) odstąpiono odprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zmian planów.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu.
Uwagi dotyczące w/w zmian planów dla obszarównależy składać w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 19 października 2017r z podaniem:
- imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
- oznaczenia projektu zmiany planu, której uwaga dotyczy (obszar A, B, C, D)
- oznaczenia nieruchomości (numerów działek ewidencyjnych) , a w przypadku zmiany planów dla obszarów B i C oznaczenia paragrafów danej uchwały, podlegających zmianie, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić: www.bestclock.cn

- na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, bezpośrednio (poprzez złożenie na dzienniku podawczym w Urzędzie) lub drogą pocztową na adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka (odrębnego dla każdej z w/w zmian planów), publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka na stronie internetowej:
http://bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Article/id,240892.html