Projekt szkoleniowy

2016-08-28   |   .

Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!” realizowany przez Enterprise Investment w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.Oś Priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do 180 osób młodych, w tym 90 niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w jakimkolwiek kursie doszkalającym, tzw. młodzież NEET zamieszkująca województwo małopolskie oraz do osób długotrwale bezrobotnych i rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Oferta dla uczestników projektu :

- Diagnoza – spotkanie z doradcą zawodowym lub psychologiem i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

- Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Motywacyjne

- Szkolenia zawodowe

- Stypendia szkoleniowe

- 3-miesięczne płatne staże zawodowe

- Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Szczegółowe informacje na: www.kid.net.pl