Konkurs

2016-04-19   |   sołtys


Przypominamy o konkursie  „Chorągwica dawniej i dziś”.

15 maja mija termin składania prac.

Poniżej przypominamy regulamin konkursu:


1.     Organizatorem konkursu jest Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Chorągwica

2.     Temat prac konkursowych: „Chorągwica dawniej i dziś”

3.     W konkursie mogą brać udział tylko osoby mieszkające w Chorągwicy

4.      Prace konkursowe należy złożyć:
- do Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej
- do Biblioteki w Chorągwicy

5.     Przyjmowanie prac od 1 marca do 15 maja 2016r

6.      Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice

7.      Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej  nieopublikowanymi

8.     Każdy z uczestników może złożyć tylko 1 pracę.

9.     W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj, niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich

10.  Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy

11.Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, miejsce nauki –jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

12.  Prace będą oceniane w 3 kategoriach:
                     I kat. – dzieci do VI klasy włącznie
                    II kat. – młodzież gimnazjum, szkoły średniej,
                                  która nie ukończyła 18 lat
                    III kat. – osoby, które ukończyły 18 lat

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu organizator powołuje komisję  konkursowa , która wyłoni laureatów konkursu.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu , interpretacji i postanowień 
niniejszego Regulaminu rozstrzyga organizator.

14.   Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem konkursu
- estetyka pracy
-  oryginalność i pomysłowość
- wkład pracy

15.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie listy laureatów na stronie Sołectwa: www.choragwica.pl  Ponadto uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie na wskazany przy zgłoszeniu numer telefonu o terminie i miejscu wręczenia nagród

16.  Zwycięscy otrzymują nagrody rzeczowe

17.  Autorzy prac zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na
wszelkich polach eksploatacji oraz podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem.

18.  Biorąc udział w konkursie , uczestnik akceptuje jego regulamin.