Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP Miasta i Gminy Wieliczka - OBSZAR C

2016-02-16   |   Sołtys

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliczka - obszar C (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko). swiss clone watches

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą

Nr XIV/168/2007 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2007 r. 20 grudnia 2007 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka - obszar „C”, obejmującego wsie: Janowice, Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce oraz południową część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt tego planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25 lutego do 24 marca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Limanowskiego 32, pok. 30.

 

Ponadto informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu udzielać będą przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący we wtorki, czwartki i piątki w godz. od 9:00 - 12:00. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Pocztowa 1, pok nr 4.

Informuje się również, że projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka i na stronie internetowej Miasta i Gminy Wieliczka http://www.wieliczka.eu od 25 lutego do 24 marca 2016 r.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona dniu 22 marca 2016 r.-początek o godz. 15:30 w Sali „Magistrat”, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2016 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi można wnosić:

- na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, bezpośrednio (poprzez złożenie w Urzędzie) lub drogą pocztową na adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy.

ZAŁĄCZNIKI:
II ogloszenie o wyłożeniu