Zebranie Wiejskie

2016-02-03   |   sołtys

 OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Chorągwica

zwołuje na dzień

15 lutego 2016 r (poniedziałek) o godz. 18,00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA

                           w remizie OSP w Chorągwicy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 r
5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2016r
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Sołtys
Renata Gabryś