Informacja ws kanalizacji

2015-02-20   |   sołtys

Informacja dotycząca zadania Z 3
Budowa kanalizacji we wsi Chorągwica

 

Inwestor: Gmina Wieliczka 32-020 Wieliczka
                 ul. Powstania Warszawskiego 1

 

Wykonawca:Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider Konsorcjum mającą swą siedzibę: 32-420 Gdów, Nieznanowice 50,

Aneta Irzyk AGEMO Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – Partner Konsorcjum

mające swą siedzibę: 32-412 Wiśniowa, Wiśniowa 641

Kierownik Budowy Marek Kuś

Projektant: BIPROKOM - KRAKÓW SA Kraków Plac Na Stawach 1

Inspektor Nadzoru: Wacław Strasiński – Koordynator Inspektorów Nadzoru

 

W ramach realizacji zadania do chwili obecnej wykonano:

PCV Ø 200 o długości        9 217,35 mb

PCV Ø 160 o długości           706,80 mb

PE    Ø 90 o długości           1 035,10 mb

PE    Ø 110 o długości         2 152,65 mb

studnie rewizyjne                 462 sztuk

przepompownie 3 sztuki

 

Obecnie prowadzone są następujące działania:

  • zmiana granic tzw aglomeracji Kraków tj. obszaru, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Termin „aglomeracja” nie powinien być mylnie utożsamiany z jednostkami administracyjnymi (np. gminami lub innymi lokalnymi obszarami administracyjnymi), które noszą tę samą nazwę. Granice aglomeracji mogą odpowiadać lub nie granicom jednostki administracyjnej. Kilka jednostek administracyjnych może więc tworzyć jedną aglomerację i odwrotnie – w skład jednej jednostki administracyjnej może wchodzić kilka odrębnych aglomeracji, jeśli stanowią one obszary o wystarczającej koncentracji,
  • przygotowania do wykupu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na których wykonano przepompownie ścieków. W pierwszej kolejności podział nieruchomości, następnie szacowanie jej wartości, zgoda Rady Miejskiej i na końcu notarialna umowa kupna sprzedaży,
  • mające na celu wykonanie zasilania przepompowni ścieków.

 

Odtworzenia nieruchomości po wykonanych pracach kanalizacyjnych. Zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane:

  • na wykonawcy ciąży odtworzenie stanu pierwotnego nieruchomości (nawierzchnie, zieleń, nasadzenia itp.), w których wykonywane były roboty stanowiące przedmiot umowy  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o jej odtworzeniu do stanu pierwotnego
  • wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości
  • wszelkie problemy prosimy zgłaszać: Wacław Strasiński Tel. 604 231 757, Marek Kuś Tel. 609 444 828, JRP Tel. 12 263 43 30 lub jrp@wieliczka.eu
  • zgłaszane problemy powinny dotyczyć tylko tych które wyniknęły z prowadzonych prac kanalizacyjnych

 

Przekazanie do eksploatacji nastąpi niezwłocznie po uruchomieniu przepompowni ścieków