Zebranie wiejskie

2015-02-10   |   sołtys

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA

ZWOŁUJE NA DZIEŃ

19 LUTEGO 2015 R (CZWARTEK) O GODZ. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA

W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2014 rok
5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2015 rok
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał
8. Informacja nt budowy kanalizacji
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski
10. Zamknięcie Zebrania

 

Sołtys
Renata Gabryś