Wyłożenie projektu MPZP gminy Wieliczka - obszar C

2014-08-21   |   Sołtys

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy WIELICZKA-OBSZAR C (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

best replica watches

          OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy WIELICZKA-OBSZAR C (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art.4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków iopiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XIV/168/2007 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka - obszar „C”, obejmującego wsie: Janowice, Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce oraz południową część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt tego planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 do 29 września 2014 r. w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Limanowskiego 32, pok. nr 30

Ponadto informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu udzielać będą przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący w godzinach: poniedziałki, środy: 14:00 - 16:00, wtorki, czwartki, piątki: 9:00 – 11:00. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Pocztowa 1, pok. nr 4.

Informuje się również, że projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w okresie 1-29 września 2014r. na stronie internetowej Gminy Wieliczka: http://www.wieliczka.eu.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 16 września 2014 r., początek o godz. 1600 w Sali „Magistrat” przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o ddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi doprojektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy składać wnieprzekraczalnym terminie do 13 października 2014 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, którejuwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

- na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, bezpośrednio (poprzez złożenie w
Urzędzie) lub drogą pocztową na adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,

- drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka  w terminie 21 dni od dnia wpływu terminu ich składania.

Szczegółowe informacje na www.wieliczka.eu