Konsultacje statutów sołectw i osiedli w Gminie Wieliczka

2014-08-15   |   sołtys

Działając na podstawie Uchwały NR XLV/618/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30.06.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł ogłasza konsultacje z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Wieliczka. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r. Pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Miejskiej w Wieliczce lub pocztą elektroniczną na adres rada@wieliczka.eu .

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r. poprzez:
1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów statutów w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy;
2) przyjmowanie przez radnych, sołtysów, rady sołeckie i zarządy osiedli zgłaszanych osobiście lub pisemnie uwag, opinii i wniosków mieszkańców;
3) pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Miejskiej w Wieliczce lub pocztą elektroniczną na adres rada@wieliczka.eu.

 

Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji i nie później jednak niż do dnia 26 września 2014 r. wszystkie opinie, uwagi i wnioski mieszkańców doręcza się Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wieliczce.


Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Wieliczce dokona analizy wyników konsultacji, a następnie opracuje i przedłoży Radzie Miejskiej projekty uchwał w sprawach statutów sołectw i osiedli wraz z informacją o wnioskach, uwagach i opiniach uwzględnionych i nieuwzględnionych w projektach.

Szczegółowe informacje na www.wieliczka.eu