Zebranie wiejskie

2014-04-01   |   sołtys

 

Sołtys Sołectwa Chorągwica
zwołuje na dzień 8 kwietnia 2014r (wtorek)
o godz. 18.00 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA
w Remizie OSP w Chorągwicy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór protokolanta Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 r.

5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2014 r.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał.

8. Informacja na temat budowy kanalizacji.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zebrania.

 

Sołtys
Renata Gabryś