Wyłożenie do wglądu operatu ewidencji gruntów i budynków

2013-04-16   |   sołtys

ZAWIADOMIENIE

 

Starosta Wielicki zawiadamia,
że w lokalu Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ulicy Kilińskiego 5
w terminie od 6.05.2013r do 24.05.2013r,
w godzinach: poniedziałek od 8:30 do 16:30, wtorek-piątek od 7:30 do 15:00 , zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza i Sygneczów położonych w gminie Wieliczka.


           Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

           Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 Po wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.