Zmiany w systemie śmieciowym

2013-03-18   |   Sołtys

Od 1 lipca 2013r zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.

 


Wprowadzona  dnia 1 lipca 2011r zmiana w ustawie dokonuje szeregu zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości będą dokonywać co miesiąc wpłat na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość tej opłaty jest zależna od tego czy na danej nieruchomości odpady będą segregowane, czy nie oraz od liczby osób  zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji złożonej na wzorze uchwalonym przez Radę Miejską w  Wieliczce.

Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka lub dostarczyć do mnie do dnia 19.04.2013 r. (wzór deklaracji do pobrania poniżej).

Stawki za odpady zbierane w sposób selektywny są mniejsze niż za odpady zbierane w sposób nieselektywny.
Wielkość stawek znajdziecie Państwo w tabeli na załączonej deklaracji.

Odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony przez przedsiębiorstwo, które zostanie wyłonione w drodze przetargu.
Na odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło właściciel nieruchomości otrzyma worki foliowe. Pozostałe śmieci nie nadające się do segregacji będą wrzucane do pojemników, które w większości Państwo już posiadacie.
Odpady komunalne będą odbierane z częstotliwością:
• zmieszane –dwa razy w miesiącu,
• selektywnie zebrane do worków odpady papieru i tektury, tworzywa sztuczne, szkło-  raz w miesiącu,
Pozostałe odpady, tzw. wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy do roku.


Chciałabym również zwrócić uwagę, iż umowy na wywóz odpadów komunalnych, które macie Państwo aktualnie zawarte nie wygasają z mocy ustawy, należy je wypowiedzieć.

Poniżej załączam regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji są również dostępne u mnie.

Sołtys


Zobacz uchwała ws.wyboru deklaracji   

Zobacz uchwała ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku