Zebranie wiejskie Sołectwa Chorągwica

2013-03-01   |   sołtys

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA

ZWOŁUJE NA DZIEŃ

12 MARCA 2013 R. (WTOREK) O GODZ. 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA

W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja na temat budowy kanalizacji.
5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 r.
6. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2013 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys
(-)
Renata Gabryś