Zebranie Wiejskie

2012-12-05   |   sołtys


W związku z trwającym nadal rozpatrywaniem wniosku przez Urząd Marszałkowski w Krakowie dot. renowacji naszej Kapliczki przy przystanku nr 1 w Chorągwicy a w konsekwencji  nie podpisaniem umowy na wykonanie prac konserwatorskich środki z rezerwy celowej na 2012 r. przeznaczone na dofinansowanie tego remontu nie mogą zostać wykorzystane na ten cel w tym roku. Równocześnie nie ma możliwości przeniesienia środków z rezerwy celowej Sołectwa na rok 2013.
Aby środki finansowe nie przepadły z zakończeniem 2012r musimy  przeznaczyć je na inny cel. Proponujemy wykonanie nowych tablic informacyjnych dla naszego Sołectwa. Jest to zadanie możliwe do zrealizowania w tym roku. Dlatego musimy podjąć Uchwałę zmieniającą Plan Rzeczowo - finansowy na bieżący rok.
Jeśli chodzi o renowację kapliczki zadanie może być wykonane  przy zaangażowaniu środków z budżetu Gminy i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski.

O G Ł O S Z E N I E
SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA
ZWOŁUJE NA DZIEŃ
13 GRUDNIA 2012 R. (CZWARTEK) O GODZ. 18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA
CHORĄGWICA
W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie zmiany Planu Rzeczowo-finansowego na
2012 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zebrania.
Sołtys
(-)
Renata Gabryś