Przypomnienie dla właścicieli nieruchomości

2012-10-10   |   Sołtys

WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI !!!!!!

W związku ze stwierdzonymi wątpliwościami właścicieli obiektów budowlanych co do zakresu posiadania wymaganych protokołów stanu technicznego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych ( tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych, budownictwa zagrodowego i letniskowego, zbiorników na nieczystości ciekle, obiektów małej architektury itp.) o ciążących obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, wynikających z art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Bezwzględnie należy wykonywać obowiązkowe kontrole okresowe w szczególności sprawdzania stanu technicznego: Co najmniej raz na 5 lat polegającej na:

  • Sprawdzeniu stanu technicznego ( w zakresie konstrukcyjno - budowlanym ) i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • Sprawdzeniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Co najmniej raz na rok polegającej na:

  • Sprawdzeniu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( np: szczelność zbiornika na nieczystości ciekłe)
  • Sprawdzeniu przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych )
  • Sprawdzeniu instalacji gazowej

Powyższe kontrole winny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, nadto posiadające aktualny na dzień kontroli wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Protokoły powinny zawierać precyzyjną nazwę i lokalizację obiektu, zakres i termin kontroli, dane i podpis sporządzającego z dołączeniem kserokopii uprawnień.
 

POUCZENIE:

Art. 91a. Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 93 ust 8.   Kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust.l ( dot. przeprowadzania powyższych kontroli) podlega karze grzywny.
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Andrzej Jura

Październik 2012

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce,
32-020 Wieliczka, ul. Stroma 11

Tel./fax. 12/288-04-88