Zebranie wiejskie

2012-03-05   |   Sołtys

 

SOŁTYS SOŁECTWA CHORĄGWICA
ZWOŁUJE NA DZIEŃ 14 MARCA 2012 R. (ŚRODA)
O GODZ. 18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHORĄGWICA
W REMIZIE OSP W CHORĄGWICY


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2011 r.
5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2012 r.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys
Renata Gabryś