Zebranie wiejskie

2020-01-22   |   sołtys

OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Chorągwica 
zwołuje na dzień
3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE
SOŁECTWA CHORĄGWICA

w Remizie OSP w Chorągwicy

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór protokolanta Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 r.

5. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na 2020 r.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zebrania.

Sołtys
(-)
Renata Gabryś